Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8567 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8567
titleDelta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych
authorsPruszak Z.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
year2015
descriptionxxii, 126, [1] s.
ISBN9788385708797
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 8567.jpg
keywordshydrologia
signaturesII25414, II25415, II25416, II25417, II25418
abstractsThe main part of the book features a synthetic compendium of state-of-the-art knowledge on the Vistula River Delta in Poland. Simultaneously also provides description of key mechanisms and processes underlying the formation and evolution of selected estuaries in the world, taking account of various spatiotemporal scales, including the geological one. In this context, the monograph provides a general knowledge on funnel and deltaic estuaries and estuarine processes with a more detailed focus on the delta of the River Vistula. The historical processes that have been shaping the Vistula delta are tightly connected with engineering ventures undertaken there. That is why the monograph also contains information on engineering practices in the Vistula Delta aimed at flood protection of highly urbanized areas. These are the agglomeration of the city of Gdańsk and the agriculturally important area of the Vistula Delta known as Żuławy. Another interesting topic covered in the book is a highly dynamic alluvial fan located opposite the main branch of the delta, which is a very peculiar and noteworthy feature. The monograph combines scientific and popular elements, enriched with numerous illustrations. This should make it interesting not only for professional readers dealing with estuarine processes, but also for lay people wishing to learn about the natural world. The book consists of three main chapters. The first provides a synthetic description of the key features and mechanisms of the formation and evolution of deltaic and estuaries systems under various environmental conditions of the world. The second is devoted exclusively to the Vistula River Delta and to various natural phenomena occurring there. This chapter also covers anthropogenic factors that contribute to the spatiotemporal evolution of the Vistula River Delta. Chapter 3 provides a short discussion and summary of issues covered in the book. Two separate sub-chapters synthetically present the general knowledge on issues and topics related to deltaic river mouths and estuaries in the world. They also contain a more detailed coverage of problems faced by the Vistula River Delta.
Przedstawiona książka ma charakter syntetyczno-zbiorczego kompendium obecnej wiedzy na temat ujścia rzeki Wisły i jednocześnie pokazuje najważniejsze kluczowe mechanizmy oraz procesy tworzenia się i rozwoju w różnych (nawet geologicznych) skalach czasowo-przestrzennych wybranych ujść rzecznych/delt/estuariów na świecie. W takim ujęciu monografia ta ma charakter informatora ogólnego o ujściach rzecznych, a bardziej szczegółowy o ujściu Wisły. Omawiane szerzej historyczne procesy tworzące deltę Wisły są ściśle związane z wykonywanymi na tym tle różnymi przedsięwzięciami technicznymi. Do monografii włączone zostały elementy technicznej regulacji ujścia rzeki/delty w celu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, często towarzyszących terenom wysoko zurbanizowanym. W tym przypadku są to Aglomeracja Gdańska oraz ważne, z rolniczego punktu widzenia, Żuławy. Ciekawym składnikiem Delty Wisły jest dynamicznie zmieniający się jej stożek ujściowy. Bliższe spojrzenie w monografii na ewolucję stożka ujściowego zdaniem autorów jest dodatkowym ciekawym jej elementem. Przyjęta architektura pracy, w której na tle światowej wiedzy o deltach/estuariach rzecznych, wieloaspektowo rozważa się problematykę delty Wisły, powoduje, że jest ona odmienna od dotychczas powstałych polskich monografii, które w większości poświecone są tylko ujściu Wisły lub Odry. W celu nadania książce charakteru przedmiotowej ogólności i zainteresowania nią jak największej liczby czytelników, występują w niej zarówno aspekty naukowo-badawcze, jak i popularno-naukowe z wieloma ilustracjami. Ma to w sumie uczynić ją interesującą dla czytelników zajmujących się bardziej profesjonalnie tematyką ujść rzecznych na świecie, jak i tych, którzy ciekawi są poznania otaczającego nas świata przyrody. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów. Pierwszy rozdział w syntetycznej formie poświęcony jest omówieniu podstawowych cech i charakterystyk oraz mechanizmów tworzenia się i ewolucji delt/estuariów występujących na świecie w różnych warunkach środowiskowych. Rozdział drugi w całości związany jest z deltą rzeki Wisły i różnymi naturalnymi zjawiskami tam występującymi. Poruszane są także czynniki antropogeniczne prowadzące do przestrzenno-czasowej przebudowy i ewolucji delty Wisły. W rozdziale tym uwzględnia się także aspekty gospodarczo-środowiskowe, a także w minimalnym zakresie ekologiczne związane z funkcjonowaniem delty. Ostatni rozdział monografii obejmuje kompilacyjne podsumowanie zagadnień poruszanych w książce. W dwóch podrozdziałach syntetyzuje się w sposób ogólny wiedzę o zagadnieniach i problemach związanych z ujściami deltowymi i estuariami na świecie i bardziej szczegółowo o Delcie Wisły.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl
points20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku