Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4968 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4968
titleAkweny morskie: zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska
authorsPruszak Z.1
affiliations
year2003
description272 s. (13 ark.)
ISBN838570857X
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 4968.jpg
signaturesII25283, II25284, II25285, II25286, II25287
abstractsThe book synthetically presents state-of-the-art knowledge related to selected processes occurring in seas and oceans and to various coastal engineering issues. Linking the chosen problems of oceanography and coastal engineering, the book may serve as a source of basic information on marine environment, attractive for vast groups of recipients. The target group includes academicians, companies working in that area, as well as individuals willing to learn about the surrounding nature. The book is not aimed at presentation of detailed analytical problems or derivation of equations, but is intended to describe physical processes in marine environments at a certain level of generality. Presenting physical phenomena in aqueous milieu attention is paid to current challenges and threats to be faced nowadays. The book consists of the twelve chapters, of which first six are related to physical marine processes, next five deal with environmental condition of marine areas including threats of adverse human impacts and their remedies, the last one describes the currently observed climate change linked to the greenhouse effect and signalizes the resulting threats to coasts. Since coastal regions are most closely related to human life and activity, a vast part of the book was devoted to the coastal regions of seas and oceans.
Prezentowana książka w syntetycznej formie przedstawia stan współczesnej wiedzy dotyczący wybranych zjawisk fizycznych zachodzących w morzach i oceanach oraz zagadnień związanych z inżynierią środowiska morskiego. Łącząc wybrane zagadnienia oceanologii i inżynierii brzegów morskich lektura ta stanowić może źródło informacji o środowisku morskim, atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Adresatem monografii jest zarówno środowisko akademickie, instytucje wykonawcze zajmujące się problematyką morską, jak i każda osoba ciekawa poznania otaczającego nas świata przyrody. W ramach niniejszej książki nie wprowadza się czytelnika w analityczne zawiłości i szczegółowe wyprowadzenia wzorów, a prezentuje się - ustawioną na pewnym poziomie ogólności - wybraną wiedzę o akwenach morskich i zachodzących tam procesach. Zwraca się także uwagę na aktualne wyzwania i zagrożenia środowiska morskiego we współczesnym świecie. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, z których pierwsze sześć dotyczy zagadnień związanych z fizycznymi zjawiskami występującymi w akwenach morskich, dalsze pięć zajmuje się stanem środowiska morskiego będącego pod presją oddziaływań człowieka i wynikającymi stąd zagrożeniami oraz koniecznymi zabiegami technicznej jego ochrony, a ostatni - dwunasty rozdział - omawia obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne połączone z efektem cieplarnianym oraz sygnalizuje wynikające z tego tytułu zagrożenia morskich obszarów brzegowych. Z uwagi, iż najbliższe życiu i działalności człowieka są brzegowe obszary akwenów morskich znaczna część książki poświęcona jest właśnie tym rejonom mórz i oceanów.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl
points20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku