Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4481 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4481
titleDynamika brzegu i dna morskiego
authorsPruszak Z.1
affiliations
year1998
description463 s., 36 ark.
ISBN8385708286
publisherWydawnictwo IBW PAN
covercover 4481.jpg
keywordsbrzegi morskie, geomorfologia - wody przybrzeżne
signaturesII25013, II25014, II25015, II25016, II25017
abstractsThe book presents up-to-data knowledge on dynamics of sea shore and bed, with particular focus on sediment transport and morphodynamics of a coast with its basic bed forms, as well as on some related problems (wave motion, currents, bed boundary layer etc.). The theme of the book mostly concerns the open natural sea shores and refers to tideless seas, such as the Baltic. The present monography is mainly addressed to students and researchers of various specialities, as well as to executive offices and institutions dealing with the problems of dynamics of shore and coastal regions. Being addressed to a wide group of readers, the manual presents both classical, frequently fundamental, mechanisms of discussed phenomena and the review of the latest scientific achievements and investigations. Because of the interdisciplinary contents of the book, the presentation of some tasks is concise, supplemented with the references to relevant more detailed items. Since the monography should assist Polish readers, Polish achievements are more pronounced in some sections and regional features of presented phenomena are taken into account (south Baltic shores).
Niniejsza książka prezentuje stan współczesnej wiedzy z zakresu dynamiki brzegu oraz dna morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu osadów dennych, morfodynamiki strefy brzegowej wraz z jej podstawowymi formami sedymentacyjnymi oraz wybranych zagadnień ściśle spokrewnionych z tą problematyką (falowanie, prądy, warstwa przyścienna itp). Tematyka książki dotyczy przede wszystkim otwartych, niezabudowanych brzegów morskich i odniesiona jest do mórz bezpływowych takich jakim jest Morze Bałtyckie. Prezentowana monografia skierowana jest głównie do studentów oraz pracowników naukowych różnych dziedzin, a także biur i instytucji wykonawczych, pragnących bliżej zapoznać się z problematyką dynamiki brzegów morskich i przyległych do nich odmorskich obszarów. Adresując niniejszy podręcznik do szerokiego grona odbiorców przyjęto w nim konstrukcję przedstawiającą zarówno klasyczne, często fundamentalne mechanizmy omawianych zjawisk, jak i przeglądową, nastawioną na zaznajomienie czytelnika z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami prowadzonych obecnie badań. Wskutek tego, iż przedstawiona problematyka ma charakter wiedzy interdyscyplinarnej, łączącej ogromny zasób informacji z różnych dziedziń nauki, niektóre fragmenty podręcznika przedstawione zostały w sposób zwięzły z odwołaniami do bardziej szczegółowej w tym zakresie literatury. Ponieważ monografia ta służyć ma polskiemu czytelnikowi w wielu miejscach starano się przedstawić krajowe osiągnięcia na tym polu i uwzględniać regionalną specyfikę omawianych zjawisk (brzegi południowego Bałtyku), co jednocześnie ma ją czynić bardziej interesującą i praktyczną dla polskiego użytkownika.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl
points14

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku