Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Projekt Wiślinka

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy pn. „Badanie stateczności hałdy fosfogipsu w Wiślince”. Prace wykonywane będą w latach 2022-2023. Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 372 500 PLN netto. Projekt jest dotowany kwotą 335 250 PLN przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Motywacja projektu jest zgodna z jednym z priorytetów działalności WFOŚiGW mającym na celu zapobieganie wystąpienia presji na środowisko naturalne.

Przedmiotem badań jest składowisko fosfogipsu zlokalizowane w Wiślince w gminie Pruszcz Gdański, które pozostaje w zarządzie Grupy Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o. z siedzibą w Gdańsku. Fosfogips był odpadem powstającym przy produkcji kwasu fosforowego otrzymywanego z fosforytu. Kwas fosforowy używany był do produkcji nawozów fosforowych, a odpad fosfogipsu deponowany był na składowisku w Wiślince do końca 2009 roku, kiedy to składowisko zostało zamknięte. Podstawą do przeprowadzenia zamknięcia była dokumentacja określająca sposób rekultywacji składowiska, której celem było nadanie hałdzie ostatecznego kształtu sprzyjającego ograniczeniu oddziaływania hałdy na wody powierzchniowe, wody podziemne, grunty przylegające do hałdy i powietrze oraz zapewnienie stateczności skarp hałdy. Poprawność wykonania rekultywacji terenu jest weryfikowana corocznie na podstawie wdrożonego systemu monitoringu.

Bezpośrednią motywacją do podjęcia prac badawczych jest wielkość mierzonych przemieszeń oraz brak stabilizacji obserwowanych przemieszczeń w czasie. Analiza dostępnej dokumentacji nie pozwala stwierdzić jednoznacznej przyczyny przemieszczeń skarp hałdy oraz powstałych szczelin. Celem projektu jest ocena aktualnej stateczności skarp oraz przyczyny występujących przemieszczeń. W ramach projektu, istniejący już system monitoringu zostanie rozbudowany o dodatkowe inklinometry i repery powierzchniowe. Wykonane pomiary pozwolą ocenić tempo i źródło przemieszczeń części hałdy podlegających największym deformacjom. Lokalizacja dodatkowych urządzeń pomiarowych zostanie wybrana na podstawie wyników wizji terenowych, inwentaryzacji profili skarp i szczelin, pomiarów fotogrametrycznych oraz analizie pomiarów archiwalnych. Istotnym elementem projektu będzie analiza właściwości mechanicznych pobranych prób fosfogipsów oraz gruntów podłoża. Zgromadzone w toku projektu dane pozwolą na budowę modelu numerycznego, który posłuży do wykonania predykcji zachowania się hałdy w przyszłości i wskazanie miejsc, w których mogłyby powstać nisze osuwiskowe odsłaniające fosfogips.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku