Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 1 grudnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 grudnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydromechanika, hydraulika, hydrologia, gospodarka wodna, metody numeryczne.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin pokrewnych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport;
 • posiadanie eksperckiej wiedzy w zakresie hydromechaniki, hydrauliki koryt otwartych i rurociągów oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych. Projekt składa się z części doświadczalnej i numerycznej.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych lub równoważny (w przypadku doktoratów zagranicznych), uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w zastosowaniu metod numerycznych do problemów z zakresu mechaniki gruntów,
 • doświadczenie w pracy zdalnej na komputerach dużych mocy,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych,
 • publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • prowadzenie symulacji numerycznych metodą DEM,
 • obliczenia metodą elementów skończonych,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych,
 • współpraca z doktorantem.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 października 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 listopada 2021r. na 24 miesiące. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 października 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: geologia i geomorfologia wybrzeży, geologia morza, dynamika brzegu i dna morskiego, ochrona brzegów morskich, sedymentologia.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin po­krew­nych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w pro­jek­tach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport lub w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
 • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystent (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dynamika i ochrona brzegów morskich, ruch osadów, falowanie, prądy, opis teoretyczny, programowanie komputerowe, obserwacje i badania terenowe.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w dziedzinie hydrody­na­mi­ki, litodynamiki i morfodynamiki strefy brzegowej morza, wód przejściowych i ujścio­wych od­cin­ków rzek, uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospo­darcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku oceanografia fizyczna, fizyka lub budownictwo;
 • pogłębiona wiedza teoretyczna na temat ruchu wody i osadów w morzu oraz na temat morfodynamiki morskiej strefy brzegowej;
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice (np. przy użyciu oprogramowania MIKE, Delft 3D itp.);
 • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C/C++);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pomiarach terenowych i analizie danych pomiarowych (np. prądów morskich i falowania).

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych (w tym unijnych) oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi;
 • dobre warunki do uzyskania doktoratu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso­bowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.


IBW PAN poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc finansowane z projektu badawczego NCN, zatytułowanego Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Podstawowymi problemami naukowymi, których dotyczy projekt są: wpływ topologii sieci sił kontaktowych na makroskopowe zachowanie materiałów ziarnistych w quasi-statycznych i kinematycznych warunkach brzegowych, zjawisko lokalizacji w sieciach sił kontaktowych i jego związek z lokalizacją odkształceń, zjawisko dyskretnych łańcuchów obciążonych ziaren w trójwymiarowych (3D) układach ziaren, statystyka łańcuchów sił, mechanizmy powstawania, zanikania i ponownego formowania się łańcuchów sił w trójwymiarowych układach ziaren, trójwymiarowy efekt elastooptyczny w pojedynczym ziarnie, zachowanie pojedynczych ziaren w pasmach ścinania, kalibracja elastooptycznych obrazów w skali makro poprzez efekt elastooptyczny w pojedynczych ziarnach i wpływ cech pojedynczego ziarna na geometrię łańcuchów sił w różnych warunkach brzegowych.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo) w zakresie mechaniki gruntów, uzyskany w roku 2014 lub później,
 • doświadczenie w badaniach fizycznych gruntów,
 • znajomość metody DIC w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość metody elastooptycznej w zastosowaniu do materiałów granulowanych,
 • znajomość środowiska Matlab, umiejętność prowadzenia obliczeń metodą elementów skończonych,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
 • doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Opis zadań szczegółowych zaplanowanych dla kandydata:

 • analiza archiwalnych danych doświadczalnych i numerycznych metodą DIC,
 • udział w badaniach doświadczalnych,
 • udział w obliczeniach numerycznych,
 • analiza danych doświadczalnych i numerycznych, uzyskanych w ramach projektu (DIC, FEM),
 • udział w opracowaniu procedury analizy obrazów elastooptycznych,
 • pisanie prac naukowych,
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 28 czerwca 2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Preferowany termin zatrudnienia: 1 października 2021r. na 12 miesięcy. Wynagrodzenie wg. maksymalnej stawki dopuszczalnej w konkursie OPUS

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBW PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”.

Zgłoszenie: Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 28 czerwca 2021 r., godz. 24.00, na adres:

sekr@ibwpan.gda.pl

z kopią na adres

danuta.lesniewska@ibwpan.gda.pl

W temacie wiadomości proszę umieścić: „Konkurs na stanowisko post-doc”.


W konkursie na stanowisko POST-DOC w wyniku postępowania wybrano następującą kandydatkę:

dr inż. Magdalena Pietrzak, Politechnika Koszalińska


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 12.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: falowanie morskie, prądy, dynamika budowli, modelowanie matematyczne, programowanie komputerowe, badania laboratoryjne i terenowe.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrodynamiki, hydrotechniki i oceanologii oraz udział w projektach realizowanych w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (lub równoważnie: doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo);
 • dorobek publikacyjny obejmujący minimum dwa artykuły opublikowane w czasopismach z listy JCR (tzw. listy filadelfijskiej);
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice;
 • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Statistica, Fortran, C/C++, CAD);;
 • umiejętność programowania komputerowego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do uczestnictwa w terenowych pracach doświadczalnych.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: dwmsd@ibwpan.gda.pl.


INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystenta w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 25 stycznia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 lutego 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: hydraulika wód śródlądowych, gospodarka wodna, badania laboratoryjne i terenowe, modelowanie matematyczne, programowanie komputerowe, analiza danych.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrauliki wód śródlądowych i przejściowych oraz udział w projektach realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie (tytuł mgr inż.) na jednym z następujących kierunków: budownictwo (preferowane), inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, fizyka;
 • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice;
 • umiejętność programowania komputerowego (np. Matlab, Fortran, C/C++);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (najlepiej potwierdzona certyfikatem);
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze środowiskiem wód śródlądowych i morskich;
 • gotowość do uczestnictwa w badaniach laboratoryjnych oraz terenowych pracach doświadczalnych.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w tworzeniu nowego laboratorium do badań hydraulicznych w dużej skali;
 • możliwość uzyskania doktoratu;
 • uczestnictwo w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnioną kopię dyplomu magistra na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.


INSTITUTION: Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences

LOCATION: Gdańsk, Poland

POSITION: Research assistant at the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Civil engineering and transport

PLACED ON: 14 September 2020

APPLICATION DEADLINE: 16 October 2020

LINK TO THE WEBSITE: www.ibwpan.gda.pl

KEYWORDS: sea waves, currents, structural dynamics, mathematical modelling, computer programming, laboratory and field studies.

The responsibilities of the research assistant will include scientific and research work in the fields of hydrodynamics, hydro-engineering and oceanology, as well as participation in projects carried out by the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics.

Requirements:

 • completed MSc degree studies in one of the following fields: civil engineering (preferred), physics, mathematics;
 • knowledge of modelling methods used in hydrodynamics;
 • knowledge of commercial software used in scientific and engineering work (e.g. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C / C ++, CAD);
 • computer programming skills;
 • very good command of English;
 • interest in problems related to marine environment;
 • readiness to participate in field and laboratory experimental works.

We offer:

 • work in a research institute with over sixty five years of tradition and experience in conducting studies in water management, hydro-engineering and maritime engineering;
 • opportunity of obtaining a PhD degree;
 • participation in the realization of national and international projects;
 • cooperation with foreign research institutions.

Interested candidates should send their formal applications to sekr@ibwpan.gda.pl. Informal enquiries should be addressed to: dwmsd@ibwpan.gda.pl.


INSTITUTION: Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences

LOCATION: Gdańsk, Poland

POSITION: Research assistant at the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Civil engineering and transport

PLACED ON: 14 September 2020

APPLICATION DEADLINE: 16 October 2020

LINK TO THE WEBSITE: www.ibwpan.gda.pl

KEYWORDS: sea waves, currents, structural dynamics, mathematical modelling, computer programming, laboratory and field studies.

The responsibilities of the research assistant will include scientific and research work in the fields of hydrodynamics, hydro-engineering and oceanology, as well as participation in projects carried out by the Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics.

Requirements:

 • completed MSc degree studies in one of the following fields: civil engineering (preferred), physics, mathematics;
 • knowledge of modelling methods used in hydrodynamics;
 • knowledge of commercial software used in scientific and engineering work (e.g. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C / C ++, CAD);
 • computer programming skills;
 • very good command of English;
 • interest in problems related to marine environment;
 • readiness to participate in field and laboratory experimental works.

We offer:

 • work in a research institute with over sixty five years of tradition and experience in conducting studies in water management, hydro-engineering and maritime engineering;
 • opportunity of obtaining a PhD degree;
 • participation in the realization of national and international projects;
 • cooperation with foreign research institutions.

Interested candidates should send their formal applications to sekr@ibwpan.gda.pl. Informal enquiries should be addressed to: dwmsd@ibwpan.gda.pl.


Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub profesorów tytularnych z dziedziny nauk technicznych, dyscyplina „budownictwo", o specjalności:

 • hydraulika i hydrologia,
 • geotechnika,
 • budownictwo wodne i lądowe,
 • mechanika budowli,
 • inżynieria morska.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem IBW PAN: Tel.: (58) 522 29 00 lub e-mail: sekr@ibwpan.gda.pl


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku