IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych,
Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Osoba do kontaktu:
Szymon Sawczyński mgr inż.
sz.sawczynski@uwm.edu.pl
895 234 740
Tytuł eksperymentu:
Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego.
Cel eksperymentu:
Określenie zmian batymetrii i rozkładów uziarnienia osadów budujących dno w danych warunkach falowych.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

Przeprowadzenie trzech testów laboratoryjnych dla różnych parametrów fali monochromatycznej z ciągłym pomiarem dna (zmian batymetri) oraz poborem próbek osadu.

Uzyskanie danych, które posłużą do weryfikacji matematycznego modelu transportu i segregacji osadów w obrębie torów podejściowych do portów.

Otrzymane dane spodziewanych zmian batymetrii i rozkładów uziarnienia osadów piaszczystych budujących dno zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej.

Ponadto, wyniki otrzymane z przeprowadzonego eksperymentu wykorzystane zostaną w celu uzupełnienia danych z przeprowadzonego w ramach projektu „Sandpit” w laboratorium w Delft Hydraulics testu dotyczącego zmian batymetrii oraz danych terenowych pomierzonych w obrębie toru podejściowego do portu w Łebie.


Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli
Osoba do kontaktu:
Aneta Dargacz, mgr
aneta.dargacz@ibwpan.gda.pl
58 522 29 38
Tytuł eksperymentu:
Generacja i propagacja fali poprzecznej w basenie falowym
Cel eksperymentu:
Analiza i doświadczalna weryfikacja modelu numerycznego
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

Na jednym z końców klapy generatora zamocowana zostanie płyta o długości odpowiadającej szerokości kanału, wychylająca się ruchem wahadłowym w obie strony z niewielką, lecz stałą amplitudą. Poprzez taką modyfikację w kanale zostanie wygenerowana fala rozchodząca się pod pewnym kątem w poprzek jego przekroju.

Przedstawiony eksperyment pozwoli zweryfikować doświadczalnie trójwymiarowy model numeryczny propagacji fal w basenie falowym.


Nazwa instytucji:
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kubowicz-Grajewska, mgr
gyttia@wp.pl
663 891 151
Tytuł eksperymentu:
Badanie transformacji falowania nad progiem podwodnym.
Cel eksperymentu:
Celem eksperymentu jest zbadanie efektywności działania progów podwodnych chroniących klif w Gdyni Orłowie.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

W ramach planowanego eksperymentu w kanale falowym zostanie umieszczony model istniejącego progu podwodnego znajdującego się w podbrzeżu klifu orłowskiego.

Przewiduje się wykonywanie pomiarów parametrów falowo-prądowych w sąsiedztwie progu. W kanale falowym zostaną wygenerowane fale o parametrach zbliżonych do falowania występującego na wodach Zatoki Gdańskiej

Przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi w badaniach będą sondy falowe umieszczone przed i za progiem służące rejestracji przebiegu falowania, prądomierze i system PIV wykorzystane do rejestracji rozkładów prędkości przepływu wody w okolicy progu podwodnego.

Spodziewanym wynikiem przeprowadzonych pomiarów ma być określenie efektywności oddziaływania progów podwodnych w aspekcie ochrony brzegu morskiego w Gdyni Orłowie. Dodatkowym spodziewanym rezultatem ma być opracowanie wytycznych sugerujących, w jaki sposób można by poprawić efektywność funkcjonowania progów podwodnych w Gdyni Orłowie.


Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009