IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów
Osoba do kontaktu:
Jarosław Kapiński, dr inż.
kapinski@ibwpan.gda.pl
058-522-29-54
Tytuł eksperymentu:
Modelowanie nabiegania fal i ruchu osadów na skarpie
Cel eksperymentu:
Analiza nabiegania stojących fal typu Lagrange’a i Eulera na skarpę sztywną i piaszczystą oraz wywołanego nimi transportu osadów
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

Modelowanie ruchu wody na sztywnej skarpie dla stojących fal typu Lagrange’a i odpowiadających im fal typu Eulera (analiza parametrów hydrodynamicznych).

Modelowanie ruchu wody i osadów na piaszczystej skarpie dla stojących fal typu Lagrange’a i odpowiadających im fal typu Eulera (analiza zmian batymetrycznych, transportu osadów i jego wysortowywania).


Nazwa instytucji:
Instytut Nauk Podstawowych Technicznych
Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie
Osoba do kontaktu:
Zenon Grządziel, dr inż.
z.grzadziel@am.szczecin.pl
tel. 91 480 94 08, fax 91 480 95 75
Tytuł eksperymentu:
Badania eksperymentalne modelowego stanowiska do tłumienia fal wodnych
Cel eksperymentu:
Potwierdzenie założeń teoretycznych o kompensacji falowania na urządzeniu tłumiącym. Optymalizacja efektu tłumienia.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):
Rejestracja zachowania się fal wodnych przed i za urządzeniem tłumiącym. Uzyskanie obrazu zachowania się fal w obrębie urządzenia. Ocena wielkości tłumienia fal wodnych.

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych,
Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Osoba do kontaktu:
Szymon Sawczyński mgr inż.
sz.sawczynski@uwm.edu.pl
895 234 740
Tytuł eksperymentu:
Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego.
Cel eksperymentu:
Określenie zmian batymetrii i rozkładów uziarnienia osadów budujących dno w danych warunkach falowych.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

Przeprowadzenie trzech testów laboratoryjnych dla różnych parametrów fali monochromatycznej z ciągłym pomiarem dna (zmian batymetri) oraz poborem próbek osadu.

Uzyskanie danych, które posłużą do weryfikacji matematycznego modelu transportu i segregacji osadów w obrębie torów podejściowych do portów.

Otrzymane dane spodziewanych zmian batymetrii i rozkładów uziarnienia osadów piaszczystych budujących dno zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej.

Ponadto, wyniki otrzymane z przeprowadzonego eksperymentu wykorzystane zostaną w celu uzupełnienia danych z przeprowadzonego w ramach projektu „Sandpit” w laboratorium w Delft Hydraulics testu dotyczącego zmian batymetrii oraz danych terenowych pomierzonych w obrębie toru podejściowego do portu w Łebie.


Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009