IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Identyfikacja kluczowych partnerów krajowych oraz zagranicznych zajmujących się prowadzeniem badań falowania w naturze oraz w laboratoriach falowych.
 2. Wykorzystanie istniejących już powiązań oraz nawiązanie kooperacji naukowej z nowymi instytucjami w zakresie badań falowych oraz prądów w strefie brzegowej morza.
 3. Wymiana informacji nt. prowadzonych badań, metod i technik badawczych, wyników prac badawczych, stosowanej aparatury pomiarowej.
 4. Identyfikacja wspólnych tematów badawczych oraz inicjacja wspólnych badań/projektów w tym zakresie.
 5. Przeprowadzenie konkursu na najciekawsze eksperymenty, które przeprowadzone zostaną w kanale falowym w ramach projektu.
 6. Wykorzystanie aparatury pomiarowej istniejącej w IBW oraz wypożyczonej do przeprowadzenia serii innowacyjnych eksperymentów demonstracyjnych w kanale falowym oraz in situ wspólnie z partnerami w ramach tworzonej sieci, w celu poznania możliwości pomiarowych stosowanych instrumentów.
  W celu realizacji projektu Instytut nieodpłatnie udostępni następującą aparaturę pomiarową:
  1. kanał falowy o przezroczystych ścianach,
  2. aparat do bezinwazyjnego pomiaru dwuwymiarowego pola prędkości wody przy pomocy lasera 2D PIV – system 2D PIV bazuje na nieinwazyjnej technice pomiaru całych pól prędkości przy użyciu kamery i lasera; jest to innowacyjny system – unikalny w skali kraju,
  3. indukcyjne sondy falowe do pomiaru wzniesienia powierzchni swobodnej cieczy,
  4. prędkościomierze mierzące prędkości w płaszczyźnie dwuwymiarowej, bazujące na efekcie Dopplera i umożliwiające punktowy pomiar prędkości,
  5. akcelerometry do pomiaru przyspieszeń konstrukcji,
  6. czujniki ciśnień pozwalające na pomiar ciśnień hydrodynamicznych wywieranych na różnego typu konstrukcje umieszczane w kanale,
  7. czujniki do pomiaru temperatury wody,
  8. kamerę cyfrową z możliwością rejestracji obrazu z dużą częstotliwością.
 7. Przeprowadzenie seminarium dla uczestników sieci oraz zaproszonych instytucji zainteresowanych tematyką badań falowych (np. pomiary falowania, prądów w rejonach portów oraz dla planowanych inwestycji morskich, portowych, w strefie brzegowej, itp.), dotyczącego możliwości wykorzystania istniejącego kanału falowego oraz aparatury pomiarowej do prowadzenia różnorodnych prac badawczych.
 8. Stworzenie internetowej bazy danych o instytutach i instytucjach badawczych i wdrożeniowych zajmujących się badaniami falowania oraz zainteresowanych wprowadzaniem innowacji do metod i technik badawczych.
 9. Publikacje w mediach informacji o przeprowadzonych badaniach w ramach projektu i ich zastosowaniach, jak również publikacje w czasopismach fachowych, przygotowanie broszur, materiałów informacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009