IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów
Osoba do kontaktu:
Jarosław Kapiński, dr inż.
kapinski@ibwpan.gda.pl
058-522-29-54
Adres strony www:
www.ibwpan.gda.pl
Ogólna informacja o działalności związanej z badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej:
Matematyczne modelowanie propagacji i transformacji ruchu falowego w strefie brzegowej morza ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nabiegania fal
Współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej (nazwa instytucji i rodzaj współpracy):
brak
Eksperymenty realizowane w ramach tego projektu (tytuł i krótka informacja o eksperymencie):
Modelowanie nabiegania fal i ruchu osadów na skarpie.
Celem eksperymentu jest porównanie i analiza ruchu wody i osadów na skłonie brzegowym dla stojących fal typu Lagrange'a i Eulera.
Inne informacje:
brak

Instytut Podstawowych Nauk Technicznych, Wydział Mechaniczny, Akademia Morska w Szczecinie

Nazwa instytucji:
Instytut Podstawowych Nauk Technicznych
Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie
Osoba do kontaktu:
Zenon Grządziel, dr inż.
z.grzadziel@am.szczecin.pl
tel.   91 4809408
fax.   91 4809575
Adres strony www:
www.am.szczecin.pl
Ogólna informacja o działalności związanej z badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej:
Realizacja projektu badawczego rozwojowego pt.: „Nowy sposób ochrony brzegów przed falami morskimi”
Współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej (nazwa instytucji i rodzaj współpracy):
Ośrodek Hydrodynamiki Okrętu
Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku
Badania eksperymentalne na basenie pomocniczym
Eksperymenty realizowane w ramach tego projektu (tytuł i krótka informacja o eksperymencie):
Badania eksperymentalne modelowego stanowiska do tłumienia fal wodnych. Rejestracja zachowania się fal wodnych przed i za urządzeniem tłumiącym. Rejestracja sił pionowych i poziomych działających na urządzenie. Badania symulacyjne za pomocą odpowiednich programów komputerowych.
Inne informacje:
brak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Osoba do kontaktu:
Szymon Sawczyński mgr inż.
sz.sawczynski@uwm.edu.pl
tel.   89 5234740
Adres strony www:
www.uwm.edu.pl
Ogólna informacja o działalności związanej z badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej:
Prowadzenie zajęć dla studentów w ramach przedmiotów z zakresu budownictwa wodnego, transportu osadów w strefie brzegowej morza, hydrodynamiki budowli, ochrony brzegów, hydrauliki i hydrologii.
Prowadzenie prac magisterskich z ww. zagadnień.
Współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej (nazwa instytucji i rodzaj współpracy):
Współpraca naukowo-badawcza z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
Realizacja pracy doktorskiej związanej z transportem osadów w strefie brzegowej morza.
Wspólna realizacja projektów z zakresu dynamiki osadów tj. badania prowadzone w obrębie toru podejściowego do portu w Łebie oraz projektu badawczego rozwojowego „Analiza procesów hydro- i litodynamicznych w rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i predykcja wpływu przekopu na brzeg morski wraz z oceną intensywności zapiaszczania (zamulania) toru wodnego na odcinku od przekopu do portu w Elblągu”.
Eksperymenty realizowane w ramach tego projektu (tytuł i krótka informacja o eksperymencie):
Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego.
Celem eksperymentu jest określenie zmian batymetrii i rozkładów uziarnienia osadów budujących dno w danych warunkach falowych.
Inne informacje:
brak

Instytut Oceanografii UG, Wydział OiG, Zakład Geologii Morz

Nazwa instytucji:
Instytut Oceanografii UG, Wydział OiG, Zakład Geologii Morza
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kubowicz-Grajewska, mgr
gyttia@wp.pl
tel.   58 523 6822, 663 891 151
Adres strony www:
http://www.ocean.ug.edu.pl/
Ogólna informacja o działalności związanej z badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej:
Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego do tej pory nie zajmował się badaniami falowania ex plicite.
Badania przeprowadzone w kanale falowym IBW PAN mają odpowiedzieć na pytanie, czy, i w jaki sposób należy przebudować progi podwodne znajdujące się w strefie brzegowej Gdyni Orłowa, aby efektywniej chroniły one brzeg morski.
Zagadnieniom związanym z hydro- i lito dynamiką zjawisk zachodzących w strefie brzegowej Gdyni Orłowa poświęcona będzie praca doktorska mgr Agnieszki Kubowicz-Grajewskiej. Wyniki badań pochodzących z kanału IBW PAN stanowić będą ważny element powstającej pracy doktorskiej.
Współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz wdrożeniami z zakresu tematyki falowej (nazwa instytucji i rodzaj współpracy):
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – współpraca w ramach grantów badawczych oraz w ramach wspólnych projektów unijnych
Morski Instytut Rybacki w Gdyni – współpraca w ramach grantów badawczych oraz w ramach wspólnych projektów unijnych
Instytut Morski w Gdańsku – współpraca w ramach grantów badawczych oraz w ramach wspólnych projektów unijnych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - współpraca w ramach projektów unijnych
Urząd Morski w Gdyni - współpraca w ramach projektów unijnych
Eksperymenty realizowane w ramach tego projektu (tytuł i krótka informacja o eksperymencie):
Badanie transformacji falowania nad progiem podwodnym.
Celem eksperymentu jest zbadanie efektywności działania progów podwodnych chroniących klify orłowskie w Gdyni Orłowie.
Inne informacje:
Wyniki przeprowadzonego eksperymentu zostaną umieszczone w doktoracie, mgr Agnieszki Kubowicz-Grajewskiej

Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009