IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Cele projektu:

  1. Stworzenie sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej.
    Celem stworzenia sieci jest poszerzenie wiedzy wśród odbiorców, jak również uczestników projektu w zakresie potencjału badawczego i wdrożeniowego w szeroko pojętej tematyce zjawisk falowych i ich wpływu na konstrukcje, formy denne, transport rumowiska, klimat prądowy, ochronę brzegów.
  2. Wykorzystanie aparatury pomiarowej istniejącej w IBW oraz wypożyczonej do przeprowadzenia serii innowacyjnych eksperymentów demonstracyjnych w kanale falowym oraz in situ wspólnie z partnerami w ramach tworzonej sieci, w celu poznania możliwości pomiarowych stosowanych instrumentów.
  3. Przeprowadzenie szeregu spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz seminarium końcowego dla uczestników sieci oraz zaproszonych instytucji zainteresowanych tematyką badań falowych (np. pomiary falowania, prądów w rejonach portów oraz dla planowanych inwestycji morskich, portowych, w strefie brzegowej, itp.), dotyczącego możliwości wykorzystania istniejącego kanału falowego oraz aparatury pomiarowej do prowadzenia różnorodnych prac badawczych.
  4. Stworzenie internetowej bazy danych o instytutach i instytucjach badawczych i wdrożeniowych zajmujących się badaniami falowania oraz zainteresowanych wprowadzaniem innowacji do metod i technik badawczych. Baza danych (w języku polskim i angielskim) będzie ogólnodostępna ze strony domowej IBW PAN (www.ibwpan.gda.pl). Baza będzie miała charakter otwarty.
  5. Promocja laboratorium falowego IBW PAN oraz możliwości wykorzystania jego potencjału badawczego poprzez publikacje w mediach informacji o przeprowadzonych badaniach w ramach projektu i ich zastosowaniach, jak również publikacje w postaci artykułów w czasopismach fachowych, broszur, materiałów informacyjnych.
kanał falowyKanał falowy   generator falGennerator fal

Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009