IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Pomiar pola prędkości przy użyciu PIV do porównań z modelem teoretycznym

Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Osoba do kontaktu:
Anna Reda, mgr
areda@ibwpan.gda.pl
58 522 29 05
Tytuł eksperymentu:
Pomiar pola prędkości przy użyciu PIV do porównań z modelem teoretycznym.
Cel eksperymentu:
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):
- Planuje się wykonanie pomiarów prędkości dla wybranych warunków falowych. Generowane będzie falowanie o zadanych charakterystykach. W rezultacie przeprowadzonego eksperymentu określone zostanie pole prędkości, które posłuży do porównań z wynikami z obliczeń teoretycznych. Zaletą wykorzystania systemu PIV do tego typu pomiarów, w porównaniu z punktowymi pomiarami prędkości przy użyciu prędkościomierzy ADV, jest uzyskanie wyników zawierających znacznie więcej informacji dotyczących wartości i kierunków wektorów prędkości (informacja przestrzenna – pole prędkości).
Opis stanowiska badawczego:
W odległości 19 m od generatora zostanie umieszczone zostanie stanowisko pomiarowe (system PIV oraz prędkościomierz ADV), zaś wzdłuż kanału zostaną zainstalowane sondy falowe w odpowiedniej sekwencji.
Opis aparatury koniecznej do realizacji eksperymentu:
- Suszarka laboratoryjna i waga laboratoryjna (dokładność 0,1g) – zapewniona przez KG, ZUT
- prędkościomierz ADV
- zestaw PIV,
- układ koryta falowego wraz z podstawową aparaturą zadającą i kontrolującą parametry ruchu falowego.
Planowane publikacje (w jakim czasopiśmie):
Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane w rozprawie doktorskiej.

Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009