Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Marek Skaja

Name: BSc Marek Skaja

Position: Research Engineer, Head of CRS Lubiatowo

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A51
phone: (+48)585222951
e-mail: c2182857eaaa8cb930c654989e594b2ce8f1ddef

Books

cover Zbigniew Pruszak, Marek Skaja
Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego
publisher: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708773
published in: 2014
language: PL

Summary: Problematyka monografii dotyczy głównie wschodniej, najbardziej zurbanizowanej i środowiskowo urozmaiconej części polskiego wybrzeża. Obszar ten przestrzennie obejmuje prawie 50% całkowitej długości polskiego brzegu. Na jego tle rozpatruje się i dyskutuje współoddziaływanie budowla ochronna – brzeg, a także same budowle stosowane na całym polskim wybrzeżu. Przestrzenne wielkości, środowiskowe zróżnicowanie i morfologiczna rozmaitość form, kształtu rzeźby brzegu oraz występujące budowle brzegowe pozwalają przyjąć obszar ten jako reprezentatywny dla całego polskiego brzegu Bałtyku. Całość rozważań prowadzi się na tle światowej współczesnej wiedzy i osiągnięć dotyczących stosowanych obecnie rozwiązań ochrony brzegu. Monografia ma charakter popularno-naukowy mający pozwolić na łatwiejsze zapoznanie się szerszemu gronu czytelników ze sposobami ochrony brzegu morskiego oraz stanem i konstrukcjami brzegowymi wykorzystywanymi w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana i składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający, natomiast drugi syntetycznie przedstawia hydro- i morfodynamiczne procesy strefy brzegowej oraz strukturę geologiczną wraz z charakterystyką osadów polskiej części południowo-wschodniego brzegu Bałtyku. W trzecim rozdziale omawiane są budowle i tworzone przez nie systemy ochrony brzegów morskich stosowane w Polsce. Czwarty rozdział przedstawia występujące wzdłuż wschodniej części polskiego brzegu budowle ochrony brzegu morskiego oraz inne konstrukcje inżynierskie i ilustruje się ich wygląd oraz stan techniczny. W rozdziale tym przedstawia się także naturalne, włączając sztuczne zasilanie, sposoby ochrony polskiego brzegu. W kolejnym piątym rozdziale zamieszczono dyskusję na temat efektywność różnych metod ochrony brzegu. Rozdział szósty podaje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego obecnie monitoringu brzegu polskiego. Syntetycznie przedstawia się także w tym rozdziale badania i obserwacje, w tym ich zakres oraz sposób działania związany z ochroną brzegów w Polsce. Ostatni siódmy rozdział ma formę szerszych wniosków oraz komentarzy i obejmuje syntetyczne uwagi dotyczące zarządzania strefą brzegową, aktualnego stanu brzegów, zagrożeń erozyjnych w analizowanych obszarach brzegowych oraz dalsze zalecenia co do budowli i metod ochrony brzegów morskich stosowanych obecnie w Polsce w kontekście zmian klimatycznych.


Publications

 • Ostrowski R., Skaja M. Influence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4 , Gdańsk , , 2016 , s. 237-252
 • Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P. Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk W: Coastal risk management in a changing climate , 2015 , s. 55-170
 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M. Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1 , 2015 , s. 10-17
 • Pruszak Z., Skaja M. Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego , Gdańsk , , 2014 , 184 s.
 • Ostrowski R., Skaja M., Piotrowska D. Optymalizacja miejsca poboru osadów do sztucznego zasilania brzegów , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 5 , Gdańsk , , 2013 , s. 421-431
 • Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P. Deteriorated groynes , Coastal Wiki , 2012
 • Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M. Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5 , 2012 , s. 593-597
 • Ostrowski R., Skaja M. Zależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6 , 2011 , s. 495-502
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N. Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4 , Gdańsk , , 2010 , s. 219-241
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M. Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2 , Gdańsk , , 2010 , s. 139-153
 • Ostrowski R., Skaja M. Współzależność właściwości warstwy dynamicznej dna morskiego i procesów brzegowych , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 1 , 2010 , s. 28-35
 • Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M. Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3 , 2009 , s. 151-157
 • Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5 , 2009 , s. 345-351
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3 , 2009 , s. 157-163
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2 , 2009 , s. 73-78
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E. Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4 , 2008 , s. 197-205
 • Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P. Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2 , 2008 , s. 72-77
 • Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone , Oceanologia, Vol. 50, No. 1 , 2008 , s. 43-58
 • Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M. Field observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast , Journal of Coastal Research, Vol. 23, No. 4 , 2007 , s. 846-860
 • Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M. Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006) , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3 , 2007 , s. 149-158
 • Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M. Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe , Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2 , London , , 2006 , s. 317-327
 • Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria) , Oceanologia, Vol. 48, No. 3 , Sopot , , 2006 , s. 413-432
 • Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5 , 2005 , s. 383-391
 • Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M. Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference Red. Jane McKee Smith , New Jersey, London, Singapore , , 2005 , Vol. 3, s. 3303-3315
 • Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4 , 2004 , s. 180-188
 • Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M. Keppel sands shoreline changes due to engineering structures W: Coasts & Ports, Australasian Conference , 2003 , Paper No 118
 • Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły Red. Wojciech Majewski , Gdańsk , , 2003 , s. 103-108
 • Szmytkiewicz M., Skaja M. Wave-induced longshore and cross-shore currents in the coastal zone W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03 Red. Zbigniew Pruszak , Gdańsk , , 2003 , s. 81-88
 • Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M. Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data , Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2 , 2000 , s. 119-139
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions , Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1 , 2000 , s. 31-56
 • Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Kaczmarek J., Zeidler R. B. Behaviour driven modelling under PACE W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth , 1999 , s. 2.14.1-2.14.12
 • Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M. Klimat falowy i związane z nim procesy brzegowe w wybranych obszarach południowego Bałtyku , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 20, Nr 3 , 1999 , s. 110-117
 • Szmytkiewicz M., Zeidler R. B., Różyński G., Skaja M. Modelling large-scale dynamics of Hel Peninsula W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3 Red. Billy L. Edge , Reston , , 1999 , s. 2837-2850
 • Różyński G., Okrój T., Kaczmarek J., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Zeidler R. B. Polish datasets, data reduction and data driven modelling W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth , 1999 , s. 1.14.1-1.14.9
 • Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M. Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate W: Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, Vol. 2 Red. Nicholas C. Kraus, W. G. McDougal , Reston , , 1999 , s. 1081-1093
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1 , 1998 , s. 13-20
 • Mielczarski A., Skaja M., Szmytkiewicz M. Ocena stopnia zagrożenia brzegu morskiego w rejonie Dźwirzyna , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 4 , 1997 , s. 263-270
 • Zeidler R. B., Skaja M., Różyński G., Kaczmarek L. M. Wind and sea level-induced shore evolution in Poland W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference Red. Billy L. Edge , New York , , 1997 , Vol. 4, s. 4364-4375