Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Marek Szmytkiewicz

Name: DSc Marek Szmytkiewicz

Position: Associate Professor

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A51
phone: (+48)585222951
e-mail: c20a3153ebb8b6903bd353899119022fedbe83f392

Activities

 • Coastal engineering, coastal dynamics and protection, applied research on hydrodynamic processes in coastal zone.
 • Participation and/or leadership in about 80 expert opinions on coastal engineering.

Projects:

 • Validation of Shore Evolution Models, 1996
 • Comparative Analysis of Coastline Models, 1998
 • Influence of the planned dredged channel at the Escravos river mouth on the neighbouring shoreline on the basis of computer modelling, 2001
 • Tung Wan Beach Supplementary beach stability studies, 2001

Books

cover Zbigniew Pruszak, Marek Szmytkiewicz
Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych
publisher: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708797
published in: 2015
language: pl

Summary: The main part of the book features a synthetic compendium of state-of-the-art knowledge on the Vistula River Delta in Poland. Simultaneously also provides description of key mechanisms and processes underlying the formation and evolution of selected estuaries in the world, taking account of various spatiotemporal scales, including the geological one. In this context, the monograph provides a general knowledge on funnel and deltaic estuaries and estuarine processes with a more detailed focus on the delta of the River Vistula. The historical processes that have been shaping the Vistula delta are tightly connected with engineering ventures undertaken there. That is why the monograph also contains information on engineering practices in the Vistula Delta aimed at flood protection of highly urbanized areas. These are the agglomeration of the city of Gdańsk and the agriculturally important area of the Vistula Delta known as Żuławy. Another interesting topic covered in the book is a highly dynamic alluvial fan located opposite the main branch of the delta, which is a very peculiar and noteworthy feature. The monograph combines scientific and popular elements, enriched with numerous illustrations. This should make it interesting not only for professional readers dealing with estuarine processes, but also for lay people wishing to learn about the natural world. The book consists of three main chapters. The first provides a synthetic description of the key features and mechanisms of the formation and evolution of deltaic and estuaries systems under various environmental conditions of the world. The second is devoted exclusively to the Vistula River Delta and to various natural phenomena occurring there. This chapter also covers anthropogenic factors that contribute to the spatiotemporal evolution of the Vistula River Delta. Chapter 3 provides a short discussion and summary of issues covered in the book. Two separate sub-chapters synthetically present the general knowledge on issues and topics related to deltaic river mouths and estuaries in the world. They also contain a more detailed coverage of problems faced by the Vistula River Delta.


cover Zbigniew Frankowski, Marek Graniczny, Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk, Regina Kramarska, Zbigniew Pruszak, Piotr Przezdziecki, Marek Szmytkiewicz, Maciej Werno, J. Zachowicz
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego
publisher: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ISBN: 9788375384116
published in: 2009
language: pl

Summary: Podręcznik powstał na zamówienie Ministerstwa Środowiska i składa się z 11 rozdziałów oraz zestawienia literatury, norm oraz ustaw i rozporządzeń. Głównym zadaniem podręcznika jest określenie podstaw dla prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich w celu prawidłowego posadowienia obiektów lokalizowanych w strefie brzegowej i na pełnym morzu. Rozdział 2 przedstawia obszerną charakterystykę rzeźby dna morskiego oraz osadów występujących na brzegu morza oraz w obszarze morskim obejmującym Polską Wyłączną Strefę Ekonomiczną. W rozdziale tym znajdują się liczne informacje dotyczące charakterystyki warunków geologiczno-inżynierskich pozwalające na wstępną ocenę warunków posadowienia konstrukcji morsko-brzegowych, jak również zanieczyszczeń osadów dennych w różnych akwenach. Rozdział 3 poświęcony jest podstawowym procesom hydro- i morfodynamicznym, które zachodzą w strefie brzegowej. Zawarta w tym rozdziale wiedza stanowi podstawę do oceny oddziaływania środowiska morskiego na brzeg morski, a więc daje możliwość przewidywania skutków działalności człowieka realizującego określone przedsięwzięcia hydrotechniczne. Rozdziały 4 i 5 związane są z szczegółową charakterystyką budowli morskich występujących w portach, stoczniach, na brzegu morskim i na pełnym morzu. Przedstawione opisy pozwalają na ocenę danych o podłożu i warunkach środowiskowych, jak i ocenę wpływu posadowionych tam budowli hydrotechnicznych na otoczenie, a szczególnie na strefę brzegową. W rozdziale tym poświęcono również sporo uwagi budowlom pełnomorskim w tym głównie platformom morskim i rurociągom podmorskim. Rozdział 6 dotyczy geotechnicznej klasyfikacją gruntów według różnych norm czy przepisów. Rozdział 7 poświęcony jest badaniom geologiczno-inżynierskim. Jest to część podręcznika, która ma szanse być często wykorzystywana w praktyce inżynierskiej w odniesieniu do budownictwa morskiego czy też budownictwa realizowanego w warunkach morskich. Kolejne dwa rozdziały mają charakter rozdziałów informacyjnych, a mianowicie dotyczą zagospodarowania polskich obszarów morskich (Rozdział 8) oraz monitoringu strefy brzegowej (Rozdział 9). Rozdział 10 powinien być interesujący tak dla pracowników naukowych, jak i projektantów oraz wykonawców. Przedstawione przykłady zrealizowanych w ostatnich latach budowli morskich, a szczególnie ich pełne udokumentowanie z punktu widzenia przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich, stanowić mogą dobrą podstawę nie tylko dla przeprowadzenia określonych analiz w zakresie posadowienia omawianych obiektów, ale również do krytycznej analizy, umożliwiającej dokonanie bardziej dokładnej oceny potrzeb w zakresie badań geologiczno-inżynierskich w przypadku projektowania szerokiego wachlarza budowli morskich. W kolejnym, ostatnim rozdziale zestawione są przepisy obowiązujące w budownictwie morskim.


cover Marek Szmytkiewicz
Prądy pochodzenia falowego w morskiej strefie brzegowej
publisher: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708456
published in: 2002
language: pl

Summary: The book presents the description of mechanisms of generation of wave-driven currents, i.e. the currents induced by breaking waves, the energy of which is partly transmitted to the steady flow. In the description, particular attention has been paid to longshore currents and return currents, constituting two systems of flows which fundamentally control sediment transport rates, evolution of the cross-shore profile and the shoreline. As a result of studies and analyses, the Author presents his mathematical models of wave-driven currents and complete blocks of the Author`s numerical programs. Comparison between calculated and measured wave heights and flow velocities show good compliance between the theory and experiments, independently of sea bed shape, for both short waves at the Baltic and ocean long waves.. These numerical programs, together with other computational blocks, they constitute a global model called SAND94. The model in a complex way treats the entire sequence of physical processes occurring in the coastal zone, starting from prediction of wind waves, through wave transformation and generation of the currents, to sediment motion and related shore evolution. The model SAND94 have been compared with three similar, world famous numerical packages, namely the American-Swedish GENESIS, the Danish LITPACK and the Dutch UNIBEST. The computations by these models in various time - spatial scales for shoreline at Władysławowo show that the results by SAND94 are at least such accurate as the output by the other considered models.


Articles

 1. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, 2017, pp. 62-70
 2. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, pp. 20-34
 3. Lan Y.-J., Hsu T.-W., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Wave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, pp. 19-34 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str019.pdf
 4. Szmytkiewicz M.: Zbigniew Pruszak, Marek Skaja: Problemy dynamiki i ochrony brzegu morskiego: recenzja. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, pp. 60-61
 5. Szmytkiewicz M.: Zasłużeni hydrotechnicy: Dr inż. Tadeusz Basiński. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, pp. 568-569
 6. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Identyfikacja prądów rozrywających w strefie brzegowej południowego Bałtyku - modelowanie i obserwacje w naturze. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, pp. 505-516
 7. Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Performance of submerged breakwaters as improvement of beach fill effectiveness near Gdynia, Poland. Journal of Coastal Research, SI 65, 2013, pp. 326-331
 8. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Basiński T.: Współczesne doświadczenia i trendy w stosowaniu ostróg jako budowli brzegowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 1, 2012, pp. 14-19
 9. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, pp. 593-597
 10. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, pp. - , http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
 11. Szmytkiewicz M., Dembicki E., Znyk J.: Analiza warunków hydro- i litodynamicznych w rejonie rozpatrywanej budowy Portu Westerplatte w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 3, 2011, pp. 166-173
 12. Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Wyznaczanie fali projektowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 2, 2010, pp. 162-170
 13. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sediment transport issuses related to the planned cross-cut through Vistula Spit, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, pp. 119-137 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str119.pdf
 14. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, pp. 139-153 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str139.pdf
 15. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N.: Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, 2010, pp. 219-241 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str219.pdf
 16. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, pp. 25-34
 17. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, pp. 73-78
 18. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, pp. 151-157
 19. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, pp. 157-163
 20. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh D. N., Lien T. N. V.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, pp. 3-28 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem56str003.pdf
 21. Szmytkiewicz M.: Bolesław K. Mazurkiewicz: Encyklopedia inżynierii morskiej [recenzja]. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, pp. 310-311
 22. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, pp. 345-351
 23. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną - głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, pp. 134-136
 24. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, pp. 43-58
 25. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Field observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast. Journal of Coastal Research, Vol. 23, No. 4, 2007, pp. 846-860
 26. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, 2007, pp. 149-158
 27. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Modelling longshore sediment transport under asymmetric waves. Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, pp. 395-412
 28. Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria). Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, pp. 413-432
 29. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, 2006, pp. 317-327
 30. Robakiewicz M., Szmytkiewicz M.: Modernizacja systemu zrzutu ścieków z GOŚ Dębogórze do Zatoki Puckiej - analiza techniczna. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 6, 2006, pp. 329-336
 31. Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, pp. 383-391
 32. Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R.: Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta). Oceanologia, Vol. 47, No. 3, 2005, pp. 365-385
 33. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Fale podgrawitacyjne w warunkach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 1, 2004, pp. 8-14
 34. Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, pp. 180-188
 35. Szmytkiewicz M.: Ocena oddziaływania portu we Władysławowie na brzegi Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 5, 2003, pp. 287-294
 36. Sawicki A., Szmytkiewicz M., Świdziński W., Pruszak Z.: Przyroda i sztuka inżynierska na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, 2002, pp. 229-234
 37. Szmytkiewicz M.: Quasi 3D model of wave-induced currents in coastal zone. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, pp. 57-81 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem49no1str057.pdf
 38. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ninh Van P.: Coastal processes in the Red River Delta area, Vietnam. Coastal Engineering Journal, Vol. 44, No. 2, 2002, pp. 97-126
 39. Szmytkiewicz M.: Podstawowe rodzaje prądów pochodzenia falowego w morskiej strefie brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 22, nr 3, 2001, pp. 119-122
 40. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, 2000, pp. 119-139
 41. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions. Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1, 2000, pp. 31-56
 42. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2, 1999, pp. 63-68
 43. Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Klimat falowy i związane z nim procesy brzegowe w wybranych obszarach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 20, Nr 3, 1999, pp. 110-117
 44. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1, 1998, pp. 13-20
 45. Mielczarski A., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ocena stopnia zagrożenia brzegu morskiego w rejonie Dźwirzyna. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 4, 1997, pp. 263-270
 46. T. Basiński, A. Sawicki, M. Szmytkiewicz: Półwysep Helski - utrzymać, powiększyć czy poddać się przyrodzie?. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/1993, 1993, pp. 3-6
 47. Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Model transportu osadów i zmian dennych morza bezpływowego. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 3, 1987, pp. 253-276

Articles in collective publications

 1. Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Ocena uwarunkowań technicznych programu rekultywacji wyrobisk Zatoki Puckiej. In: Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Ed. Kruk-Dowgiałło L., Opioła R., Gdańsk, 2010, Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. pp. 285-298
 2. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. In: Coastal risk management in a changing climate. Ed. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. pp. 55-170

Conference papers

 1. Sulisz W., Paprota M., Majewski D., Szmytkiewicz M.: Effect of water waves on the erosion of permafrost. In: Proceedings of the 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9). Ed. Nižetić S., Šolić P., Milanović Ž., Split/Croatia, 2017, Proceedings of the 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9). pp. 1233-1237 , 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9), 14-17 May 2017, Split/Croatia
 2. Sulisz W., Suszka L., Paprota M., Veić D., Majewski D., Szmytkiewicz M.: A scientifically-driven approach for the sustainable development of Arctic coastal zone. In: 23rd International Sustainable Development Research Society Conference : Proceedings. Ed. Wills E., Bogota/Colombia, 2017, Advances in Sustainable Development Research, 23rd International Sustainable Development Research Society Conference : Proceedings. pp. 305-314 , 23rd International Sustainable Development Research Society Conference, 14-16 June 2017, Bogota/Colombia
 3. Majewski D., Sulisz W., Paprota M., Szmytkiewicz M.: Water wave measurements at Bellsund in the western Spitsbergen. In: Full Proceedings: IJREWHS 2016. Logan/USA, 2016, Full Proceedings: IJREWHS 2016. pp. 79-85 , 6th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures (IJREWHS 2016), 30-31 May 2016, Lübeck , DOI: 10.15142/T3GP43
 4. Paprota M., Majewski D., Sulisz W., Szmytkiewicz M., Reda A.: Effects of climate changes on coastal erosion in Svalbard. In: Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. Ed. Cappietti L., Tomasicchio G. R., Cosenza-Italy, 2016, Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. pp. 499-508 , SCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence
 5. Reda A., Sulisz W., Majewski D., Paprota M., Szmytkiewicz M.: Application of a new approach for modeling coastal erosion in Arctic areas. In: 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation. Ed. Carvalho R. F., Pagliara S., Coimbra, Portugal, 2015, 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation. pp. 217-221 , 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation, 7-9 May 2015, Coimbra, Portugal
 6. Sulisz W., Szmytkiewicz M., Majewski D., Paprota M., Reda A.: A new approach for the prediction of coastal erosion in Arctic areas. In: Proceedings of the 9th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics. 2015, Proceedings of the 9th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics. pp. - , 9th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics (RCEM 2015), 30 August-3 September 2015, Iquitos Peru
 7. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. In: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. pp. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 8. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities of coastal evolution in Vietnam and Poland: evidence upon observations and analysis. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). Ed. Gomes F. V., 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). pp. 291-300 , ICCCM'07: 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean, 22-26 March 2007, Hammamet - Tunisia
 9. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sustainable measures of shore protection agains erosion and flooding. In: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Ed. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan, 2008, Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. pp. D1-D13 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 10. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities and differences of coastal evolution in the Gulf of Tonkin, Hai Hau segment (East Sea, Vietnam) and near Coastal Research Station Lubiatowo (Baltic Sea, Poland): evidence upon observations and analyses. In: Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. Ed. Larson M., Hung N. M., 2007, Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. pp. 75-96 , The First Scientific Workshop on Coastline Evolution, 13-15 November 2006, Thinh Long, Vietnam
 11. Marcinkowski T., Szmytkiewicz M.: Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich. 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 600 (57), pp. 95-114 , 52 Konferencja Naukowa: Krynica 2006, 11-16 września 2006, Gdańsk, Krynica
 12. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences. In: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Ed. Majewski W., Robakiewicz M., Gdańsk, 2005, Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. pp. 68-72 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 13. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. In: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Ed. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. pp. 2568-2580 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 14. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. In: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Ed. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. pp. 3303-3315 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 15. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Coastal protection and associated impacts - environmental friendly approach. In: Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. Ed. Zimmermann C., Dean R. G., Penchev V., Verhagen H. J., Dordrecht, 2005, NATO Science Series; IV- Earth and Environmental Sciences, Vol. 53, Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. pp. 129-145 , Environmentally Friendly Coastal Protection Structures, 25-27 May, 2004, Varna
 16. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Cross-shore hydrodynamics in terms of a quasi phase-resolving model. In: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Ed. Majewski W., Gdańsk, 2004, XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. pp. 137-144 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 17. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. In: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Ed. Majewski W., Gdańsk, 2003, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. pp. 103-108 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 18. Szmytkiewicz M., Skaja M.: Wave-induced longshore and cross-shore currents in the coastal zone. In: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Ed. Pruszak Z., Gdańsk, 2003, Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. pp. 81-88 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 19. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. In: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). China, 2003, Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). pp. 115-123 , International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), 9-11 November 2003, Hangzhou
 20. Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M.: Keppel sands shoreline changes due to engineering structures. In: Coasts & Ports, Australasian Conference. 2003, Coasts & Ports, Australasian Conference. pp. - , Coasts & Ports, Australasian Conference, 9-12 September 2003, Auckland, New Zealand
 21. Szmytkiewicz M., Zeidler R. B., Różyński G., Skaja M.: Modelling large-scale dynamics of Hel Peninsula. In: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Ed. Billy L. Edge, Reston, 1999, Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. pp. 2837-2850 , 26-th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 98, June 22-26 1998, Copenhagen, Denmark
 22. Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate. In: Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes. Ed. Nicholas C. Kraus, W. G. McDougal, Reston, 1999, Vol. 2, Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes. pp. 1081-1093 , The 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, June 21-23 1999, New York
 23. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea. In: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. Warnemuende, 1999, Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. pp. 48-50 , Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999, Warnemuende/Germany
 24. Różyński G., Okrój T., Kaczmarek J., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Zeidler R. B.: Polish datasets, data reduction and data driven modelling. In: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. 1999, Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. pp. 1.14.1-1.14.9 , Prediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice
 25. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Kaczmarek J., Zeidler R. B.: Behaviour driven modelling under PACE. In: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. 1999, Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. pp. 2.14.1-2.14.12 , Prediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice
 26. Szmytkiewicz M., Pruszak Z., Zeidler R. B.: Wave-induced currents in multiple-bar nearshore zone. In: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. Reston, 1998, Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. pp. 963-972 , Coastal Dynamics`97, 23-27 June 1997, Plymouth/UK
 27. Piórewicz J., Szmytkiewicz M.: Sediment transport modelling for macro-tidal beaches; Capricorn Coast case study. In: Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. 1997, Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. pp. 389-395 , International Conference Pacific Coasts and Ports`97, 7-11 September 1997, Christchurch/Nowa_Zelandia
 28. Kołodko J., Kapiński J., Szmytkiewicz M., Zeidler R. B.: Irregular wave run-up: recent IBW PAN investigations. In: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Ed. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. pp. 197-208 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 29. Szmytkiewicz M.: 2D velocity distributions in nearshore currents. In: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Ed. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. pp. 366-376 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 30. Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Szmytkiewicz M.: Resent Polish reseach and experiments on dynamics and protection on sandy coast. In: 26th International Navigation Congress: Proceedings of the Technical Sessions. Brussels, 1985, 26th International Navigation Congress: Proceedings of the Technical Sessions. pp. 133-142 , 26th International Navigation Congress, 6-22 June 1985, Brussels